۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور
سوابق علمي

 فعاليت هاي پژوهشي:

قبل از سال 86

·         طرح تحقيقاتي

1-     بررسي تأثير عسل طبيعي در بهبود  زخمهاي ديابتي مبتلا به ديابت مراجعه كننده در درمانگاه پيمانيه  (82) و ارائه مقاله در دانشگاه علوم پزشكي تهران

2-     مجري طرح بررسي ارتباط بين گرايش به رفتار جنسي مخالف در جوانان با ميزان سطح هورمونهاي جنسي در خون در سال 83 شيراز (همكار طرح ليلا مصلي نژاد )

3-     همكار طرح در بررسي كارآيي سيستمهاي گزينشي باليني در شناسايي بيماران در معرض خطر استئوپروز و ارائه مقاله در دانشگاه علوم پزشكي تهران

4-     بررسي ميزان گرايش مديران در استفاده از دوچرخه ( مجري طرح ) در دست اقدام

5-     بررسي تاثير نارنج در كاهش علائم پروستات ( مجري طرح ) در دست اقدام

6-     بررسي  كارآيي پرستاران در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي از نظر ميزان درآمد ( مجري طرح )

 

******** 

·         مقالات

7-     بررسي ميزان علل گرايش سالمندان به سكونت در خانه سالمندان شيراز در سال 81 ( نفر اول )

8-     بررسي تاثير آموزش اصول بهداشت فردي به دانش آموزان بر آگاهي و عملكرد خانواده هايشان

 ( مجري ) در  دانشكده علوم پزشكي جهرم

******** 

·         شركت در كنگره خارج از كشور

- پذيرش مقاله آمستردام 2 مورد ( مجري )

 

·         ******* ساير فعاليتهاي پژوهشي

1-     كنگره پيشگيري از بيماريهاي غير واگير 19-17 اسفند 82 تهران

داوري كتاب

سال 78

 طرحهاي تحقيقاتي مصوب

 

بررسي ميزان يادگيري دانشجويي از طريق دو روش Pbl, lecturing   از طريق lesson plan  دردانشجويان

مقايسه ديدگاه هاي پرستاران شاغل در بيمارستان استادمطهري و پيمانيه درمورد قوانين ومقررات حرفه اي

 

بررسي تأثيرمصرف نارنج دربيماران مبتلا به بزرگي خوش خيم پروستات (BPH) دركاهش علائم باليني بيماران مراجعه كننده به كلينيك تخصصي شهيد مطهري جهرم درسال 1384

 

تعيين شيوع كم خوني فقر آهن دركودكان 1 تا 6 ساله تحت پوشش مراكز شهري دانشكده علوم پزشكي شهرستان جهرم زمستان 84

تأثير عسل در سرماخوردگي

تأثير هورمونهاي جنسي استروزن و پروژسترون......

خود ارزيابي دانشجويان در برابر ارزيابي مدرس

تاثير دو روش آموزش ارائه سناريو هاي باليني و نقد همردگان بر دانش و عملكرد دانشجويان پرستاري در مورد مراقبت بيماران 

بررسي مقايسه اي فشارخون دردو تكنيك لوله گذاري تراشه

بررسي ارتباط نوع آموزش سنتي و مجازي بر ميزان تفكر انتقادي در دو گروه از آموزش مجازي و دانشگاه آزاد

 

طراحي يك دوره آموزش تركيبي و بررسي تأثير آن با تفكر انتقادي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان

 

II  : مقالات چاپ شده در ژورنالهاي معتبر داخلي

بررسي تأثير آموزش اصول بهداشت فردي به دانش آموزان بر آگاهي و عملكرد خانواده هايشان درشيراز82

بررسي نشانه هاي جسمي ،روحي واجتماعي ناشي از استرس دركادر پرستاري ومامايي شاغل درمراكز آموزشي درماني وابسته به دانشكده پزشكي جهرم1383

بررسي كارآيي سيستمهاي گزينشي باليني درشناسايي بيماران درمعرض خطر استئوپروز

بررسي تأثير عسل در بهبودي زخمهاي ديابتي(نامه به سردبير)

بررسي ديدگاههاي كادرپرستاري شاغل دربيمارستان هاي جهرم درمورد قوانين و مقررات و مسئوليتهاي حرفه اي

تأثير مصرف نارنج در كاهش علائم باليني بزرگي خوش خيم غده ي پروستات

تأثير ساكشن داخل تراشه برگازهاي خون شرياني بيماران تحت تهويه مكانيكي يك مطالعه كارآزمايي باليني باز قبل و بعد

مقايسه تأثير دو روش آموزش سناريوهاي باليني و نقد همردگان بر دانش و عملكرد دانشجويان درمراقبت از بيماران

بررسي تفكر انتقادي در دانشجويان آموزش مجازي و سنتي رشته كامپيوتر

B: كنگره بين المللي خارجي

 

عنوان مقاله ارائه شده

ترفيعات

نوع ارائه

محل برگزاري

نويسنده

تاريخ

سخنراني

پوستر

اول

دوم

سوم

 

1

 

 

 

 

Self evaluation and teacher evaluation of students practical skills

 

 

 

84

 

×

Amsterdam

هلند

×

 

 

1384

 

 

 

 

2

Assessing the quality of teaching from two methods of scenario based learning and peer group review in student clinical skills

 

86

 

×

Italy

 

 

×

14-18 september 2006


VII: داوري

 

رد

عنوان

طرح

مقاله

پايان نامه

كتاب

تاريخ ارسال

 

يف

كارشناسي

داوري

جهت ارائه درسايت

ارائه درمجله دانشكده

كارشناسي

داوري

داوري

1

ارزيابي ديدگاههاي پزشكان شاغل درشبكه هاي بهداشت شهرستان جهرم درباره مشكلات شغلي ايشان درسال 83

 

 

 

 

 

×

 

 

2

Quality of life in shiraz , jahrom and fasa medical students

 

 

 

 

 

×

 

30/3/85

3

بررسي نگرش دانشجويان پرستاري دانشكده علوم پزشكي جهرم نسبت به خصوصيات  يك مربي باليني درسال 84

 

×

 

 

 

 

 

9/8/84

4

مقايسه ديدگاههاي پرستاران شاغل دربيمارستانهاي جهرم درمورد قوانين و مقررات حرفه اي

 

×

 

 

 

 

 

11/11/84

5

بررسي علائم باليني سرطان تخمدان در STAGE هاي I,II  درزنان مراجعه كننده به مراكز درماني شهرستان شيراز در سالهاي 83-81

 

×

 

 

 

 

 

1/10/84

6

كتاب مفهوم وكاربرد تفكر انتقادي

 

 

 

 

 

 

×

19/10/84

7

كتاب بحران ناباروري

 

 

 

 

 

 

×

25/10/85

8

بررسي عوامل سيكوپاتولوژيك مرتبط با تحصيل در دانشجويان سال اول و آخر دانشكده علوم پزشكي جهرم

 

 

 

 

 

×

 

20/12/85

9

The study of determined factors of smoking habit debut through

the teenagers in school

 

 

 

 

 

×

 

19/1/86

10

تئوريهاي پرستاري و كاربرد آن

 

 

 

 

 

 

د-ك

9/2/86

11

بررسي فراواني تجويز آنتي بيوتيكها درنسخ بيماران سرپايي مراجعه كننده به پزشكان عمومي در شهرستان جهرم

 

 

 

 

 

×

 

19/3/86

12

بررسي شيوع انواع سرطانهاي پوستي دربيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي تخصصي پوست جهرم طي سالهاي 1385-1380

 

 

 

 

 

×

 

19/4/86

13

مقايسه اثر درماني شياف ديكلوفناك سديم با تزريق داخل عضلاني پتدين دركاهش درد بيماران با كوليك كليوي حاد

 

 

 

 

 

داوري پايان نامه

 

30/4/86

 

A: كنگره بين المللي داخلي

 

رديف

عنوان مقاله ارائه شده

ترفيعات

نوع ارائه

محل برگزاري

تاريخ

سخنراني

پوستر

1

 

اثر عسل برروند بهبودي بيماري سرماخوردگي

88

 

ü

دومين كنگره بين المللي و نهمين كنگره ساليانه پژوهشي دانشجويان

4الي 6 خرداد 87

 

B: كنگره بين المللي خارجي

رديف

عنوان مقاله ارائه شده

روز پژوهش

نوع ارائه

محل برگزاري

تاريخ

سخنراني

پوستر

1

Comparison of critical thinking in traditional and virtual learning

87-88

 

ü

سنگاپور

19-22 february 2009

2

Assessing the quality of teaching from two methods (scenario.based learning and peer group review ) in knowledge and performance of students in patient care

87-88

 

ü

سنگاپور

19-22 february 2009

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال88

بررسي تأثير عسل در بهبود بيماري پاركينسون

تعيين تأثير عسل دركاهش حملات سرماخوردگي

بررسي اپيدميولوژيكي عوامل مرتبط و علل ناباروري در زوجين نابارور مراجعه كننده به درمانگاه پيمانيه جهرم درسال هاي 78-88

 

II: مقالات چاپ شده در ژورنالهاي معتبر داخلي

ارزشيابي آزمون تشخيصي پس از زايمان ادينبرو

اثر تمرينات هوازي بر تغييرات برخي هورمون هاي خون در روزه داران

 

III: مقالات چاپ شده درژورنالهاي معتبر خارجي

Effect of honey on the common cold 

A: كنگره بين المللي داخلي

 

رديف

عنوان مقاله ارائه شده

نوع ارائه

محل برگزاري

تاريخ

سخنراني

پوستر

1

استاد توانمند و رويكردهاي جديد آموزشي، توسعه و تفكر انتقادي از طريق متد تلفيقي

 

*

دهمين كنگره كشوري آموزش علوم پزشكي

ارديبهشت 88

2

پزشك و ماما و برخورد اخلاقي در برابر برخي مسائل باروري و ناباروري

*

 

همايش سراسري اخلاق در شيوه هاي نوين درمان ناباروري

آذرماه 88

3

بررسي ميزان افسردگي در زوجين نابارور مراجعه كننده به درمانگاه پيمانيه جهرم از فروردين تا آبان ماه 88

*

 

همايش سراسري اخلاق در شيوه هاي نوين درمان ناباروري

آذرماه 88B: كنگره بين المللي خارجي

رديف

عنوان مقاله ارائه شده

نوع ارائه

تاريخ

محل برگزاري

سخنراني

پوستر

1

The effect of honey on common cold

نفر اول

 

28june-2july 2009

سوئد

 


VII: داوري

رديف

عنوان

طرح

مقاله

پايان نامه

 

كتاب

تاريخ ارسال

كارشناسي

داوري

جهت ارائه درسايت

ارائه درمجله دانشكده

كارشناسي

داوري

داوري

1

نهضت داوطلبي در ورزش و تفريحات سالم

 

 

 

 

 

 

×

5/8/88

 

 

 

VIIII: ساير فعاليتهاي پژوهشي (كشف يا اختراع- راه اندازي آزمايشگاه يا مركز تحقيقاتي...) را توضيح دهيد

سال 90

: طرحهاي تحقيقاتي مصوب

بررسي عملكرد جنسي در زنان باردار و برخي عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه كننده به كلينيك هاي پيمانيه و هنري شهر جهرم درسال 90

بررسي ارتباط رضايتمندي از زندگي زناشويي با وضعيت كار (شيفت ثابت و در گردش)پرسنل زن شاغل در بيمارستان هاي آموزشي جهرم در سال 89

بررسي الگوي خواب در كودكان 2تا12 ساله ساكن شهرستان جهرم در سال 90

بررسي نظام مندي مصرف آنتي بيوتيك ها در بيمارستان هاي جهرم در سال 89

بررسي ميزان رعايت اخلاق حرفه اي در عملكرد پرستاران از ديدگاه خودشان و بيماران در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جهرم سال 90

II: مقالات چاپ شده در ژورنالهاي معتبر داخلي

بررسي عوامل موثر بر مهارتهاي باليني دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جهرم           91        

VI

B: كنگره بين المللي خارجي

رديف

عنوان مقاله ارائه شده

ترفيع

نوع ارائه

محل برگزاري

نفرات

تاريخ

سخنراني

پوستر

1

Antibiotic resistance and phylogenetic patterns in uropathogenic eschrichia coli

91

 

*

چهارمين كنگره بين المللي پزشكي مولكولي تركيه

4 از 4

9-6 تير ماه 90

27-30 june2011

2

Prevalence of hiv infection in thalassemic patients in fasa,iran,2010

 

 

*

هلند

1 از 3

Jun7-11 2011

21-17 خرداد 90

 

C:كنگره هاي داخلي

رديف

عنوان مقاله ارائه شده

نوع ارائه

نفرات

محل برگزاري

تاريخ

 

سخنراني 

 

پوستر

1

اثر عسل در درمان سرماخوردگي

*

 

2 از 2

كنگره قرآن پژوهي جهرم

26 ارديبهشت 90

2

بررسي تاثير عسل طبيعي در بهبودي زخمهاي ديابتي

*

 

1 از 2

كنگره قرآن پژوهي جهرم

26 ارديبهشت 90

3

مقايسه تاثير استفاده از دو روش آموزش مجازي و سنتي بر مهارتهاي قابليت مدار دانشجويان

 

*

3 از 3

دوازدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي

مشهد

12-10 ارديبهشت ماه 90

4

آيا تكنولوژي آموزشي تاثيري در پرورش قواي شناختي دانشجويان دارد؟ بررسي تفكر انتقادي در دو گروه از آموزش مجازي و سنتي

 

*

2 از 2

اولين همايش ملي يافته هاي علوم شناختي در تعليم و تربيت مشهد

3-2 آذر 90

5

گرايش به رفتار جنس مخالف و سطح هورمونهاي جنسي

 

*

2 از 9

نخستين همايش سراسري دانشجويي اخلاق حرفه اي در علوم پزشكي جهرم

20-19 آذرماه 90

6

شيوع اختلال عملكرد جنسي  در زنان نابارور

 

*

3 از 5

دومين همايش سراسري اخلاق و شيوه هاي نوين درمان ناباروري جهرم

آذر ماه 90

  

VII: داوري

رديف

عنوان

طرح

مقاله

پايان نامه

 

كتاب

تاريخ ارسال

كارشناسي

داوري

جهت ارائه درسايت

ارائه درمجله دانشكده

كارشناسي

داوري

داوري

1

بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر مدارس شهرستان جهرم از كم خوني فقر آهن در سال تحصيلي 89-88

 

 

 

 

 

*

 

30/6090

2

آموزش باليني پرستاري : چالشها ، روش ها و كاربردها

 

 

 

 

 

 

*

22/6/90

3

ارزشيابي كيفيت آموزشي گروههاي باليني ماژور از ديدگاه ارزشيابان بيروني

*

 

 

 

 

 

 

17/5/90

4

بررسي سواد اطلاعاتي در اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم و شيراز

*

 

 

 

 

 

 

17/5/90

5

بررسي تاثير روان درماني شناختي معنايي بر مشكلات روانشناختي زنان نابارور دريافت كننده درمانهاي كمك باروري

*

 

 

 

 

 

 

13/6/90

6

مقايسه دو روش برنامه آموزشي حمايتي بر مشكلات و كيفيت زندگي بيمارن تحت درمان با همودياليز

*

 

 

 

 

 

 

13/6/90

7

مقايسه رضايت عملكرد جنسي در زنان بارور و نابارور مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان پيمانيه جهرم در سال 89-88

 

 

 

 

 

 

 

12/9/90

8

بررسي ديدگاه هاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم درخصوص ميزان اثر بخشي روش آموزش مبتني بر موبايل در برگزاري كارگاه هاي آموزشي

*

 

 

 

*

 

 

5/10/90

9

بررسي تأثير برنامه آموزشي-حمايتي بر مشكلات جسمي و روحي و كيفيت زندگي بيماران تحت درمان با همودياليز نگهدارنده در بيمارستانهاي آموزشي جهرم سال 90-89

*

 

 

 

 

 

 

5/10/90

10

مقايسه تخمين وزن جنين با استفاده از فرمول جانسون و حاصل ضرب ارتفاع رحم ضرب دردور شكم در مراجعين به زايشگاه بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سال 1391-1390

*

 

 

 

 

 

 

17/11/90

11

بررسي همراهي نگرش مذهبي و خوشبيني در دانشجويان دانشكده پرستاري و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي جهرم

*

 

 

 

 

 

 

17/11/90

12

بررسي تأثير حقيقت گويي پزشك بر حس اعتماد بيمار به پزشك از ديدگاه بيماران بستري در بخش هاي داخلي و سرطان در بيمارستان نمازي

*

 

 

 

 

 

 

17/11/90

 

سال 91

: طرحهاي تحقيقاتي مصوب 

رديف

عنوان طرح

ترفيع

نوع مسئوليت درطرح

سال تصويب

وضعيت طرح

 

محل اجراء طرح

 

در دست اجراء

 

پايان يافته

ذكر تاريخ

جهرم

خارج از جهرم

مجري

همكار

1

بررسي فراواني استفاده از داروهاي آنابوليكي در ورزشكاران پرورش اندام در شهرستان جهرم

92

*

 

9/5/91

 

 

 

 

 

2

بررسي همراهي پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جهرم با گذراندن كلاس هاي فوق العاده آموزشي قبل از ورود به دانشگاه

92

*

 

9/5/91

 

 

 

 

 

 

3

بررسي مقايسه اي اختلالات خواب بعد از بيهوشي عمومي و نخاعي در عمل سزارين در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جهرم

92

*

 

7/12/91

 

 

 

 

 

4

 

بررسي ميزان رضايت شغلي اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سال 1391

92

 

*

28/12/91

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مقالات چاپ شده درژورنالهاي معتبر خارجي

 

رديف

عنوان مقاله

ترفيع

نوع مقاله

نام مجله

سال انتشار

موقعيت شما در اين مقاله

 (نفر اول نفر دوم .....)

1

Effect of simulation on students learning and performance

92

emro

Middleeast journal of nursing , vol 6(3)

May 2012

ارديبهشت 91

2 از 3

2

The effect of virtual versus traditional learning in achieving competency-based skills

 

scopus

TOJDE VOL:13 NO:2

April 2012

3 از 4

3

Nationalization of an educational reform: evolution of training and development in research

 

ايندكس 4

Letter to editir

Future Of Medical Education Journal

 Winter 2013

2 از 3

A

B: كنگره بين المللي خارجي

رديف

عنوان مقاله ارائه شده

نوع ارائه

محل برگزاري

نفرات

تاريخ

سخنراني

پوستر

1

Association of acute hepatitis E infection And Aminotransferase level in major B-thalassemia children.jahrom,iran

 

*

كنگره بين المللي بيماريهاي عفوني اطفال (ESPID-2012)يونان

1 از 3

23-19 ارديبهشت91

8-12

May 2012

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

رديف

عنوان

طرح

مقاله

پايان نامه

 

كتاب

تاريخ ارسال

كارشناسي

داوري

جهت ارائه درسايت

ارائه درمجله دانشكده

كارشناسي

داوري

داوري

1

بررسي ديدگاه مدرسين درس اخلاق پزشكي در مورد تدريس اين درس در دانشگاه هاي علوم پزشكي شيراز و جهرم

*

 

 

 

 

 

 

20/9/91

2

بررسي اعتياد اينترنتي و همراهي آن با فاكتورهاي مدل پذيرش فناوري در دانشجويان علوم پزشكي جهرم

*

 

 

 

 

 

 

20/9/91

3

بررسي همراهي سبك هاي ابراز هيجان با سازگاري اجتماعي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جهرم

*

 

 

 

 

 

 

20/9/91

4

مقايسه نتايج استفاده از نخ بخيه كروميك با نخ بخيه ويكريل در بستن برش خط مياني جدار شكم در عمل سزارين

*

 

 

 

 

 

 

20/9/91

5

بررسي اولويت عوامل مرتبط با عدم گزارش و ثبت خطاهاي حرفه اي از ديدگاه تيم درماني و مديران در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جهرم 1391

*

 

 

 

 

 

 

7/12/91

6

هنجاريابي پرسشنامه اختصاصي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به فيبريلاسيون دهليزي (AF-QOL)درشيراز- ايران1391

*

 

 

 

 

 

 

7/12/91

7

مقايسه شيوع مصرف مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي جهرم در سال 1391

*

 

 

 

 

 

 

7/12/91

8

بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان پزشكي از ارائه خدمات توسط كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سال 1391-1392

*

 

 

 

 

 

 

7/12/91

 

سال 92

: مقالات چاپ شده در ژورنالهاي معتبر داخليEfficacy of spiritual group psychotherapy on the infertility consequences: arandomized clinical trial

ميزان مصرف داروهاي آنابوليك در ورزشكاران پرورش اندام شهرستان جهرم در سال 1391

اثر شدت تمرين استقامتي بر هورمون هاي جنسي و بهبود سندروم تخمدان پلي كيستيك در موش هاي صحرايي

  

چاپ كتاب:

1-خوشبختي نزديك است

2-بهداشت عمومي (در دست چاپ)

اختراع:

يك سو كننده جريان سرم با كار برد جلوگيري از برگشت خون در ست سرم

كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal