۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

سوابق اجرائي

رديف

نوع فعاليت

سال

مدت تصدي

ملاحظات

از

تا

1

سرپرستار بخش جراحي مردان بيمارستان استاد مطهري

1376

2/1376

11/1376

---------------

2

سرپرستار بخش اسكرين بيمارستان استاد مطهري

1379

3/1379

6/1379

بطور همزمان در بيمارستان پيمانيه و مطهري

3

سرپرستار بخش اتفاقات بيمارستان پيمانيه

1379

4/1379

6/1382

بعنوان مسئول راه اندازي بخش اتفاقات از نظر تكميل تجهيزات و آموزش پرسنل پرستاري و بطور همزمان بعنوان سوپروايزر باليني

4

سر پرستار بخش CCU بيمارستان پيمانيه

1381

2/1381

9/1381

بعنوان مسئول راه اندازي بخش CCU از نظر تكميل تجهيزات و آموزش پرسنل پرستاري و بطور همزمان بعنوان مسئول بخش اتفاقات

5

سوپر وايزر باليني

1382

7/1382

6/1384

------------

6

سوپروايزر آموزشي

1384

7/1384

3/1386

------------

7

عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و پيراپزشكي

1388

7/4/88

تا كنون

8

مسئول دفتر استعداد هاي درخشان

1388

26/1/1388

1/12/88

شماره نامه

251 / آ / د

9

مسئول رشته اتاق عمل دانشكده پرستاري و پيراپزشكي

1388

29/1/88

 

شماره نامه 305/ آ / د

10

عضو شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و پيراپزشكي

1388

15/2/88

تاكنون

شماره نامه 585/آ /ص

11

عضو كميته نقل و انتقالات

1388

و

1390

1/6/88

و

25/ 3 /90

تاكنون

شماره نامه 1730/آ / د

و

شماره نامه

874 / آ / د

12

مربي هيئت علمي

1388

7/4/88

تاكنون

13

مدير گروه اتاق عمل

1388

1390

8/10/88

11/11/90

23/5/92

شماره نامه 2694/س/د

و

3261/س/د

14

عضو كميته ارزيابي پوستر در همايش ( اخلاق در شيوه هاي نوين درمان ناباروري )

1388

1/9/88

----------

به شماره

2575 /س/د مورخه 10/9/88

15

عضو شوراي انضباطي تجديد نظر دانشگاه

1388

15/12/88

تا كنون

شماره نامه 3339/س/د

16

معاون آموزشي دانشكده پرستاري و پيراپزشكي

1390

18/7/1390

21/12/90

نامه شماره

2770/ آ /د

17

استاد راهنما

1390

28/3/ 90

تا كنون

نامه شماره

627 / س / د

18

عضو كميته ارزشيابي دروني دانشكده پرستاري و پيراپزشكي

1390

5/4/ 90

تا كنون

نامه شماره

1071/ آ / د

19

رياست دانشكده پرستاري و پيراپزشكي

1390

21/12/90

25/3/93

ابلاغ شماره 3871/س/ص

20

عضو شوراي پژوهشي دانشكده پرستاري

1390

1/8/90

15/2/92

29/4/93

تا كنون

نامه شماره 3113/آ/د 144/پ/د 1213/پ/د

21

عضو شوراي دانشگاه

1391

7/3/91

25/3/93

نامه شماره 468/س/د

22

عضو كميته تعيين سقف واحد موظفي ،

1391

21/2/91

تا كنون

شماره نامه 545/آ/د

23

عضو شوراي گسترش رشته ها

1391

21/2/91

تا كنون

شماره نامه 244/س/د

24

عضو شوراي پژوهشي دانشگاه

1391

25/4/93

25

عضو ستاد راهبردي حاكميت باليني دانشگاه

1391

25/3/91

تاكنون

شماره نامه

661/س/د

26

شوراي پژوهشي مركز تحقيات اخلاق

1391

1/8/91

تاكنون

3589/آ/د

27

عضو كميته دانشگاهي ترويج تغذيه با شير مادر

1391

3/7/91

تاكنون

1635/س/د

28

عضوكارگروه بررسي توانايي علمي

1392

2/10/91

تاكنون

2362/س/د

29

عضو كميته ترفيع پايه اعضاي هيئت علمي

1391

17/11/91

25/3/93

5688/آ/د

30

عضو كميته ارزشيابي اساتيد EDC

1392

28/2/92

تا كنون

595/آ/د

31

كميته توانمند سازي اساتيد

EDC

1392

26/2/92

تاكنون

558/آ / د

32

عضو هيات تحريريه مجله آموزش و اخلاق در پرستاري

1392

5/3/92

تاكنون

323/پ/د

33

عضو كميته اخلاق و متخصص در علوم پيراپزشكي

1392

21/5/92

تاكنون

1085/س /د

34

عضو كميته ارزيابي دروني دانشكده پرستاري و پيراپزشكي EDO

1392

31/6/92

تاكنون

1089/آ/ص

35

عضو كميته رتبه بندي آموزشي دانشگاه

1392

6/11/92

25/3/93

2673/س/د

36

عضو كميته نقل و انتقالات دانشگاه

1392

15/11/92

تاكنون

2796/س/د

37

عضو كميته انتخاب استاد نمونه دانشگاه

1392

10/12/92

تاكنون

4966/آ/د

38

عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيات اخلاق پزشكي

1392

19/12/92

تاكنون

3261/س/د

39

عضو كميته تخصصي اختراعات باليني

1393

11/4/93

تا كنون

1007/پ/د

40

عضو كميته پيشرفت تحصيلي دانشكده پرستاري

1393

16/4/93

تا كنون

1709/آ/د

41

عضو كميته تخصصي اختراعات

1393

22/4/93

تاكنون

1125/پ/د

كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal